ALGEMENE VOORWAARDEN SMART FOX NUTRITION – CONSULTANCY

Laatst gewijzigd op: 1 december 2020
 

Inleiding

Smart Fox Nutrition heeft uitgebreide marktkennis en netwerk op het gebied van de markt van nutritionele producten zowel waar het betreft de aanbieders als ook de producenten daarvan. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Smart Fox Nutrition. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de (consultancy) diensten van Smart Fox Nutrition. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Smart Fox Nutrition

Adres:              W Prinsstraat 1
                        4101ZW, Culemborg
                       The Netherlands
Telefoon:          06-54311872
E-mail:             info@smartfoxnutrition.eu
KvK-nummer:   78229642
Btw-nummer:    NL861310986B01
 

Artikel 1.                 

Definities

1.1.       Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2.       Smart Fox Nutrition: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan W. Prinsstraat 1, 4101 ZW Culemborg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78229642, ook te vinden op www.smartfoxnutrition.eu.
1.3.       Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.4.       Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.5.       Consultancy Fee: de tussen partijen overeengekomen prijs die Opdrachtgever gehouden is te betalen voor de Diensten van Smart Fox Nutrition met inachtneming van hetgeen daarover vastgelegd in artikel 6.
1.6.       Offerte: een schriftelijk aanbod van Smart Fox Nutrition.
1.7.       Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Smart Fox Nutrition een Overeenkomst heeft gesloten.
1.8.       Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Smart Fox Nutrition zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
1.9.       Partij(en): Smart Fox Nutrition en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
1.10.    Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
1.11.    Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
1.12.    Werkproduct: alle werkproducten ontwikkeld door Smart Fox Nutrition, alleen of gezamenlijk met anderen in het kader van de uitvoering van de Diensten, hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, alle informatie, notities, materialen, tekeningen, opnames, diagrammen, formules, processen, technologie, firmware, software, know-how, ontwerpen, ideeën, ontdekkingen, uitvindingen, verbeteringen, auteursrechten, merkrechten en bedrijfsgeheimen.

Artikel 2.                 

Toepasselijkheid en interpretatie

2.1.       De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Smart Fox Nutrition, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Smart Fox Nutrition heeft aanvaard.
2.2.       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3.       Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
2.4.       Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.
 

Artikel 3.                 

Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.       Alle Offertes en andere aanbiedingen van Smart Fox Nutrition zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.
3.2.       De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Smart Fox Nutrition en het voldoen aan de daarbij door Smart Fox Nutrition gestelde voorwaarden.
3.3.       Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
 

Artikel 4.                 

Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.       Smart Fox Nutrition zal de Overeenkomst uitvoeren met de zorgvuldigheid en deskundigheid die van haar verwacht mag worden. De Overeenkomst houdt uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting in. Smart Fox Nutrition kan niet instaan voor het bereiken van het gewenste resultaat.
4.2.       Smart Fox Nutrition zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Smart Fox Nutrition direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
4.3.       Door Smart Fox Nutrition genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
4.4.       Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Smart Fox Nutrition te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
4.5.       Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Smart Fox Nutrition aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Smart Fox Nutrition worden verstrekt.
4.6.       Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Smart Fox Nutrition het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
4.7.       Smart Fox Nutrition is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5.                 

Duur en einde van de Overeenkomst

5.1.     De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot op het moment van wederopzegging.
5.2.    Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds opzeggen tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden. Bij een opzegging door Opdrachtgever is Opdrachtgever te allen tijde gehouden reeds gemaakte kosten bestede tijd, almede de overeengekomen Consultancy Fee over de opzegtermijn te voldoen.
5.3.       Smart Fox Nutrition mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
·      Opdrachtgever failliet is verklaard;
·      Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
·      de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.
5.4.       Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6.                 

Prijs en betaling

6.1.       Opdrachtgever betaalt Smart Fox Nutrition het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Smart Fox Nutrition genoemde prijzen zijn in euro’s.
6.2.       Alle door Smart Fox Nutrition genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
6.3.       Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
6.4.     Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Smart Fox Nutrition het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
6.5.       Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. 
6.6.     Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
6.7.     Smart Fox Nutrition kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Smart Fox Nutrition op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7.                 

Verplichtingen Opdrachtgever

7.1.       Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Smart Fox Nutrition worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.
7.2.       Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Smart Fox Nutrition kosteloos gebruik kan maken van alle benodigde faciliteiten.
7.3.       Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Smart Fox Nutrition en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
7.4.       Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
 

Artikel 8.                 

Meerwerk

8.1.       Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
8.2.       Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Smart Fox Nutrition mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
8.3.       Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
8.4.       Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Smart Fox Nutrition zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Smart Fox Nutrition stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 9.                 

Intellectuele Eigendomsrechten

9.1.       De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Smart Fox Nutrition verstrekt aan Opdrachtgever dan wel de Intellectuele Eigendomsrechten die in de breedste zin des woords verband houden met Smart Fox Nutrition, alsmede de Intellectuele Eigendomsrechten op Werkproducten, berusten bij Smart Fox Nutrition.
9.2.       Voor zover noodzakelijk voor Opdrachtgever om van de Diensten van Smart Fox Nutrition gebruik te kunnen maken omdat daarin Werkproducten zijn ingelijfd waarvan de Intellectuele Eigendomsrechten bij Smart Fox Nutrition berusten, verleent Smart Fox Nutrition aan Opdrachtgever een niet exclusieve licentie op het gebruik van de betreffende Werkproducten.
9.3.       Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Smart Fox Nutrition en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 10.              

Geheimhouding

10.1.    Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
10.2.    De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
10.3.    Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00,- voor elke overtreding, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.
 

Artikel 11.              

Aansprakelijkheid

11.1.    De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Smart Fox Nutrition.
11.2.    Smart Fox Nutrition zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Smart Fox Nutrition kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
11.3.    De totale aansprakelijkheid van Smart Fox Nutrition voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Smart Fox Nutrition, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in Consultancy Fee die Opdrachtgever aan Smart Fox Nutrition verschuldigd is over de drie volledige maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, of, als de overeenkomst korter dan drie maanden heeft geduurd, de Consultancy Fee die Opdrachtgever aan Smart Fox verschuldigd is over de looptijd van de Overeenkomst tot aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, steeds met een maximum van € 5.000,00.
11.4.    Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Smart Fox Nutrition aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
11.5.    Aansprakelijkheid van Smart Fox Nutrition jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade vanwege verlies, beschadiging of vernietiging van gegevens, data of computersystemen, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van onjuiste, onvolledige en/of gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Smart Fox Nutrition gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel is van de Overeenkomst, is uitgesloten.
11.6.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Smart Fox Nutrition meldt.
11.7.    De aansprakelijkheid van Smart Fox Nutrition met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Smart Fox Nutrition onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Smart Fox Nutrition ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Smart Fox Nutrition in staat is adequaat te reageren.
11.8.    Opdrachtgever vrijwaart Smart Fox Nutrition voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst(en).
11.9.    Smart Fox Nutrition kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Smart Fox Nutrition in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Smart Fox Nutrition is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
11.10. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, pandemie, oorlogen, terroristische aanslagen, binnenlandse onlusten.
11.11. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 12.              

Wijziging Algemene Voorwaarden

12.1.    Smart Fox Nutrition behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
12.2.    Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.smartfoxnutrition.eu, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Smart Fox Nutrition kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Artikel 13.              

Slotbepalingen

13.1.    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2.    Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Smart Fox Nutrition gevestigd is.
13.3.    Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
13.4.    Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.5.    Smart Fox Nutrition is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Smart Fox Nutrition of de bedrijfsactiviteiten van Smart Fox Nutrition overneemt.